Ana sayfa » Blog » Ankara TYT ve AYT kursu » Kızılay 10 Sınıf Kursları

Kızılay 10 Sınıf Kursları

Rehberlik Ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri:

Kızılay 10 Sınıf Kursları Kızılay Kurs Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitim anlayışında üçüncü boyut olarak yer almıştır.  Diğer iki boyutunu öğretim ve yönetimin oluşturduğu çağdaş eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri; eğitim sürecinde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük yapılan diğer tüm hizmetleri kapsar. Bu hizmetlerin verilmesinde ki amaç öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmektir. Günümüzde yapılmakta olan öğrenci kişilik hizmetlerini şekil 1’deki gibi gruplandırılmıştır.

Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamında; öğrenci seçimi ve okula alıştırılması, öğrenci sağlık işleri, öğrenci kol faaliyetleri, disiplin işleri, beslenme ve barınma durumu, burs ve malî yardım, sosyal faaliyetler, öğrencinin kişisel, mesleksel, eğitsel ve dinsel sorunlarında kişisel yardım ve benzeri faaliyetler yer alır. Bu faaliyetler, öğrencinin tüm ve optimum derecede gelişip büyümesi için gerekli ortamı hazırlayan faaliyetlerdir.

Kızılay 10 Sınıf Kursları Kızılay Kurs, Öğrenci kişilik hizmetleri psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine göre daha geniş bir uygulamadır. Öğrenci kişilik hizmetlerinde rehber öğretmenin yanı sıra, doktor, okul psikologu, sosyal hizmetler uzmanı vb. gibi uzmanlarda görev yapmaktadır.

Kızılay 10 Sınıf Kursları Kızılay Kurs Psikolojik Danışma ve Rehberlik        

                Görüldüğü gibi kişilik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, yönetim ve öğretim faaliyetlerinden ayrı, kendine has bir hizmetler grubunu oluşturmaktadır. Aynı şekilde Rehberlik de, kişilik hizmetleri içinde öğrencinin seçme, karar verme ve uyum sağlama problemlerinin çözümüne kişisel olarak yardım eden bir hizmetler grubudur.

Rehberlik, bireye kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum kurması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan psikolojik yardımlardır. Rehberlik faaliyetleri, doğrudan kişiyi hedef alan ve kişiye yardıma çalışan faaliyetlerdir. Psikolojik Danışma faaliyetleri de kişiye yardımı hedef alan rehberlik faaliyetleri içinde kendine has nitelikleri olan bir hizmet grubudur.

Kızılay 10 Sınıf Kursları Kızılay Kurs, Psikolojik danışma

, danışan ile danışman arasında, problemin çözümüne dönük olarak kişi-kişiye yapılan yardım oluşumudur. Bu özel niteliği bakımından psikolojik danışma, yüz-yüze ve bir problem etrafında görüşmeye dayanan bir danışma faaliyeti olduğu için rehberlikten farklı olmakla birlikte onun özünü oluşturur.

 Anlaşılacağı üzere psikolojik danışma, rehberlik kapsamı içinde bulunan bir alanı oluşturmaktadır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi psikolojik danışma rehberliğin merkezindedir.

Kızılay 10.Sınıf Kursları

Rehberliğin birincil amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin üst basamaklarında yer alan kendini gerçekleştirme, aşkınlık ve geleceği tahmin etme ihtiyaçlarının gerçekleşebilmesi. insanların fizyolojik, güvenlik, ait olma, sevgi ve saygı ihtiyaçlarının doyurulmasından sonra mümkün olabilir. Burada psikolojik danışmanın görevi, danışanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde hangi basamakta kaldığını tespit etmek ve en son basamaklar olan kendini gerçekleştirebilme., aşkınlık ve geleceği tahmin etmede ona yardım etmektir.

Bu hiyerarşide alt düzey fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları rehberlik hizmetleri ile doyurulabilir. Üst düzey ihtiyaçlar ise psikolojik danışma ile karşılanmaktadır. Bu düzeydeki bir yardımda danışan dikkatle dinlenip, empati kurularak ait olma, sevgi ve saygı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadan bireyin kendini gerçekleştirmesi beklenemez.